UBND tỉnh Hải Dương xem xét quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Sáng 19.1, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1.2022 của UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND tỉnh

Về tờ trình đề nghị ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND Triệu Thế Hùng khẳng định đây là văn bản khó, liên quan tới nhiều luật khác nhau nên cần phải nghiên cứu từ quy định đến thực tiễn để xây dựng quy trình hợp lý giải quyết vướng mắc, bất cập. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên họp, Sở Tư pháp cần rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan, chỉnh sửa phù hợp, quan tâm tới bảo đảm quyền lợi cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. Phương án đấu giá trực tuyến cần thực hiện linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu thực tế và điều kiện của từng địa phương. Quy trình cần có phụ lục đi kèm để dễ tham khảo, đối chiếu. Các huyện, thành phố, thị xã tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25.1. Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản để UBND tỉnh báo cáo trong kỳ họp HĐND sắp tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí các nội dung trong tờ trình đề nghị phê duyệt đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách. Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, kiểm tra để thống nhất trong việc thực hiện giữa các địa phương, đồng thời làm việc riêng với từng huyện để đánh giá các điều kiện cũng như nhu cầu thực tế. Địa phương nào đáp ứng được thì đề nghị thành lập ban quản lý ngay. Trong quá trình thành lập phải lưu ý tới vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan tâm tới cơ chế tài chính, lương bổng, đãi ngộ cho lãnh đạo, nhân viên để phát huy hiệu quả hoạt động của ban quản lý. Sở Nội vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện để hoàn thiện đề án, trình lại trong kỳ họp tháng 2 của UBND tỉnh.

Đối với tờ trình phê duyệt đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, đổi tên thành Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập để tập trung quản lý theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng chuyển đổi số. Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, trong đó chú trọng tới sự cấp thiết để thực hiện đề án. Ngoài ra, có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm sáp nhập của các tỉnh bạn nhằm khắc phục bất cập trong quá trình triển khai.

 

https://baohaiduong.vn/kinh-te/ubnd-tinh-xem-xet-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-193477