50 dự án tại Đà Nẵng quá 3 năm không triển khai thực hiện

UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát quy hoạch chi tiết trên địa bàn đối với 50 dự án, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có tổng hợp về 50 dự án thu hồi đất hằng năm được HĐND thành phố thông qua, đã quá 3 năm nhưng chưa triển khai, chưa có quyết định thu hồi đất.

Ảnh minh họa Nguồn:Internet

Từ báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 05/9/2021, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 466/TB-VP về kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 26 tháng 8 năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ đối với 50 dự án đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất.

Việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án sẽ dựa trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, ảnh hưởng của dự án đến việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, tính khả thi của dự án… theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về xây dựng để không làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch dự án.

Mới đây, ngày 11/10/2021, UBND thành phố đã có Công văn số 6878/UBND-SXD thống nhất giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát quy hoạch chi tiết trên địa bàn đối với 50 dự án, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/50-du-an-tai-da-nang-qua-3-nam-khong-trien-khai-thuc-hien-104452.html